ارتقاء به روزرسانی زیر شایستگی

    می توانید صلاحیت های جدیدی را از صفحه افزودن / بروزرسانی شایستگی به روز کنید.


نام زیر شایستگیاین زمینه ای است که می توانید نام شایستگی فرعی را تعیین کنید.
آموزشاین زمینه ای است که می توانید آموزش مهارت های زیر شغلی را تعیین کنید.
با لغو دکمه ، می توانید تغییرات خود را لغو کنید.
با حذف دکمه ، شما می توانید صلاحیت فرعی خود را حذف کنید.
با صرفه جویی دکمه ، می توانید تغییرات خود را ذخیره کنید.

    اعتبارات


نام زیر شایستگینام زیر شایستگیزمینه باید وارد شود

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.