بسته کوچک
20/
  • 1 تا 99 اعتبار
بسته بزرگ
15/
  • 200 اعتبار
پکیج متوسط
18/
  • 100 تا 199 اعتبار
با هر 10 اعتبار دریافتی، ما می دهیم Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 1 اعتبار از طرف شما.
اعتبار (کانتور): 1 اعتبار برای ارزیابی هر شخص لازم است. برای داوران اعتبار لازم نیست.
PACOTE PEQUENO
20/
  • 1 - 99 crédito
PACOTE GRANDE
15/
  • 200 crédito
PACOTE MÉDIO
18/
  • 100 - 199 crédito
Com cada 10 créditos que você recebe, nós damos Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 1 crédito em seu nome.
Crédito (Contorno): 1 crédito é necessário para cada pessoa a ser avaliada. Nenhum crédito é necessário para os revisores.

به طور فعال تمامی ویژگی های RunHR 360 را با 5 اعتبار هدیه به طور مستقل سعی کنید.

RunHR یک نام تجاری Novartz Bilişim است. & nbsp؛ © 2012-2021 کلیه حقوق محفوظ است.